header_client_250914b
Praktische informatie voor uw behandeling

Wat u moet weten

Praktische informatie

Als u cliënt bent bij HSK krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens in ons online Cliëntportaal. Hier kunt u ook alle praktische informatie rond uw behandeltraject vinden. Enkele belangrijke zaken om vooraf te weten:

Privacy

HSK verzamelt en bewaart persoonsgegevens voor de diagnostiek en de behandeling van cliënten, echter niet meer dan strikt noodzakelijk. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens worden verwerkt en bewaard conform de geldende wet- en regelgeving. Meer informatie over uw rechten en plichten vindt u hier en in ons privacyreglement.

Identificatieplicht

Wij zijn, als erkende zorgaanbieder, wettelijk verplicht het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Hiervoor leggen wij uw BSN vast in uw medisch cliëntdossier. Ter controle van uw BSN moeten wij u daarom verzoeken om bij uw eerste afspraak bij HSK uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Afspraak annuleren

Laat het ons zo spoedig mogelijk weten wanneer u een afspraak wilt annuleren. Voor afspraken die niet 24 uur van tevoren (telefonisch) zijn geannuleerd, brengen wij de kosten in rekening.

Wachttijden

Grotendeels bepaalt uw eigen agenda hoe snel u bij ons terecht kunt. Wij streven ernaar de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden, meestal kunt u binnen twee weken al bij ons terecht.

Bekijk hier onze gemiddelde wachttijden per vestiging.

Gratis SMS-notificatie

HSK stuurt u twee dagen voor elke individuele behandelafspraak een herinnering per SMS. Indien u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken op de vestiging.

Hoe informeren wij verwijzers?

In het kader van goed hulpverlenerschap verstrekt HSK informatie over onderzoek en behandeling aan de verwijzer (de arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft gedaan). Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. 
U kunt de verzending van uw onderzoeksrapportage niet tegenhouden wanneer u op verzoek van uw bedrijfs – of verzekeringsarts voor een expertise of een neuropsychologisch onderzoek komt, ter beoordeling van uw gezondheidstoestand of uw (medische) behandeling in het kader van een wettelijke regeling. U heeft in dit geval geen blokkeringsrecht. U wordt wel van te voren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het onderzoeksverslag en daarop te reageren.
We geven algemene informatie over de voortgang van de behandeling aan de vertegenwoordiger van de betalende instantie ter verantwoording van de rekening die HSK hen stuurt. Denk hierbij aan het aantal gevolgde sessies en eventueel de keren dat u niet bent geweest maar wel een afspraak had. In alle andere gevallen wordt geen informatie verstrekt zonder dat u daar expliciet toestemming voor geeft.

Bekijk voor meer informatie onze cliëntbrochure of neem contact met ons op.

Klachtenprocedure

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening laat het ons dan weten. U kunt een klacht het beste eerst voorleggen aan uw behandelaar. Deze krijgt graag de gelegenheid om de oorzaak van uw ontevredenheid met u te bespreken. Leidt dat niet tot een oplossing, dan kunt u de vestigingsmanager aanspreken.

Komt u er toch niet uit, dien dan schriftelijk of per e-mail uw klacht in bij de klachtenfunctionaris van HSK. Vermeld daarbij altijd uw geboortedatum.

HSK Groep
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 134
6800 AC Arnhem
klachten@hsk.nl

Mocht de klachtenfunctionaris er onverhoopt met u niet uitkomen dan kunt u zich richten tot de externe klachtencommissie. De klachtenfunctionaris van HSK stuurt u dan een brochure toe met informatie over hoe te handelen. Daarnaast heeft HSK een cliëntenraad. Deze is ingesteld om de belangen van de cliënten van HSK te behartigen.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

In de algemene voorwaarden staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel de afspraken over uw en onze rechten en plichten. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is. Het geeft u en uw familie duidelijkheid over wat u kunt verwachten wanneer u bij ons in behandeling bent.