@Work Max12

De werkgerichte interventie @Work Max12 bevat maximaal 12 gesprekken en bevordert klachtenreductie en werkhervatting of voorkomt uitval van de medewerker. Werk is een integraal onderdeel van de interventie. Voor de werkgerichte interventie @Work Max12 staan elf werk gerelateerde onderdelen ter beschikking:

1. Snelle start

Een hoge frequentie van sessies aan het begin van de behandeling heeft een aantoonbaar positief effect op de klachtenreductie en werkhervatting.

2. Werkhervatting of verzuimpreventie

Naast klachtenreductie is er in dit traject extra aandacht voor werkhervatting of het voorkomen van verzuim. Onderzoek toont aan dat deze werkgerichte methode een positief effect heeft op de werkstatus van een cliënt.

3. Telefonische intake werkgever

Bij aanvang van de interventie neemt de behandelend therapeut telefonisch contact op met de werkgever / casemanager voor afstemming over de werksituatie.

4. Medische rapportage bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt na elke vijfde behandelsessie en ten einde van het traject een uitgebreide rapportage over het behandelplan en de voortgang van de cliënt in het behandeltraject.

5. Procesinformatie werkgever/casemanager

De werkgever/casemanager wordt doorlopend geïnformeerd over de werkwijze van HSK en de voortgang van het traject zoals sessiedata, re-integratieverloop en vervolgstappen. Dit betreft uitsluitend niet medische informatie.

6. Telefonisch contact werkgever/casemanager

De behandelend therapeut neemt telefonisch contact op met de werkgever/casemanager gedurende de interventie voor afstemming. Indien gewenst kan de werkgever/casemanager ook contact opnemen met de therapeut over het verloop van de interventie, de voortgang en vervolgstappen.

7. @Work gesprek

Er vindt een @Work gesprek plaats tussen cliënt en therapeut over de werksituatie van de medewerker. Er worden gerichte adviezen gegeven aan de medewerker om het eigen welzijn op het werk te verbeteren.

8. Terugvalpreventie

De cliënt stelt samen met de behandelend therapeut een plan op om terugval in de toekomst te voorkomen, met extra aandacht voor de werksituatie. Terugvalpreventie is een onderdeel van alle behandelingen van HSK.

9. Follow up gesprek

Het follow up gesprek vindt plaats binnen een half jaar na de laatste behandelsessie.
Doel is eventuele terugval tijdig te signaleren en de cliënt handvatten aan te reiken om daarmee om te gaan.

10. Afstemmingsoverleg

Gesprek tussen cliënt, behandelaar, werkgever/casemanager en eventueel bedrijfsarts over de voortgang van het behandeltraject. Doel is te bespreken wat in de werksituatie kan worden gedaan om het herstel te bevorderen, eventuele belemmeringen voor de werkhervatting weg te nemen en uitval in de toekomst te voorkomen. Het gesprek vindt plaats op een locatie van HSK. Indien gewenst kan de therapeut, tegen aanvullende kosten, voor dit gesprek naar een externe locatie komen. Wanneer een bezoek aan de vestiging niet mogelijk is, kan het gesprek ook telefonisch plaatsvinden.

11. Behandelsessies: 11

Naast het @Work gesprek zijn maximaal 11 behandelsessies ter beschikking.

Financiering

Met de @Work Max12 interventie worden de werkgerichte onderdelen en de zorgkosten (behandelsessies) privaat gefinancierd. Er wordt geen aanspraak gemaakt op de zorgverzekering van de medewerker.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze medewerkers via 088 – 11 55 855 of klantenservice@hsk.nl.